gemGregStat4cctv
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [ kliknij by ukryć ]


UMOWA LICENCYJNA (EULA)
gemGreg Stat4cctv


Uwaga! Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać poniższe warunki. Instalacja, kopiowanie oraz używanie tego oprogramowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

Niniejsza umowa licencyjna na produkty firmy gemGreg (zwana dalej UMOWĄ LICENCYJNĄ) jest umową prawnie wiążącą, zawartą między użytkownikiem (Licencjobiorcą), który nabył określone wyżej oprogramowanie firmy gemGreg i określa zakres praw użytkowania załączonego produktu (OPROGRAMOWANIA lub inaczej PROGRAMU)

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA zyskuje moc prawną od momentu, gdy LICENCJOBIORCA rozpoczyna użytkowanie OPROGRAMOWANIA lub gdy zaakceptuje wszystkie warunki w niej określone.

OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi. Użytkownik zgadza się, że niniejsza UMOWA LICENCYJNA ma taką samą moc prawną jak wszelkie podpisane przez niego porozumienia sporządzone na piśmie. Niniejsza umowa obowiązuje użytkownika oraz wszelkie osoby prawne, które nabyły OPROGRAMOWANIE, i w których imieniu oprogramowanie jest używane.

Jeśli LICENCJOBIORCA nie wyraża zgody na warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, nie może instalować OPROGRAMOWANIA ani korzystać z niego bądź z jego komponentów.

Definicje

"gemGreg" oznacza firmę "gemGreg Grzegorz Stępnik" - zarejestrowaną pod adresem Gombrowicza 7/20m 42-224 Częstochowa, POLSKA, NIP: 9492101420, REGON: 243205449

"Licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną i/lub osobę prawną, która nabyła niniejsze OPROGRAMOWANIE i w imieniu której jest ono używane.

"Licencja" oznacza udzielone LICENCJOBIORCY przez firmę gemGreg niewyłączne prawo do instalacji OPROGRAMOWANIA i korzystania z jego funkcjonalności zgodnie z warunkami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

"Numer seryjny" oznacza unikalny identyfikator licencji lub grupy licencji o tych samych parametrach, który przydzielany jest użytkownikowi końcowemu.

"Komputer" oznacza urządzenie elektroniczne z jednym lub więcej jądrem procesora, które przyjmuje informacje w formie cyfrowej lub podobnej i przekształca ją na konkretny wynik w oparciu o szereg poleceń. Dodatkowo pojęciem tym może być określana maszyna wirtualna.

"Maszyna wirtualna" oznacza urządzenie istniejące w wirtualnym (bądź emulowanym w inny sposób) systemie sprzętowym.

"Konto użytkownika" oznacza indywidualne konto osoby, jednoznacznie identyfikujące ją i wykonywane przez nią czynności w PROGRAMIE.

1. Udzielenie licencji

1.1 Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ przez Licencjobiorcę, firma gemGreg udziela mu Licencji do instalacji i korzystania z OPROGRAMOWANIA.

2. Licencja

2.1 Firma gemGreg oświadcza i gwarantuje, że posiada pełne prawa, uprawnienia, umocowania, możliwość i zdolność do licencjonowania i dystrybucji OPROGRAMOWANIA, w tym obrazów, zdjęć, animacji, elementów audio-wideo, muzyki, tekstów i aplikacji dodatkowych stanowiących część OPROGRAMOWANIA, towarzyszących mu materiałów drukowanych i wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA.

2.2 Wszelkie prawa związane z zawartością, do której można uzyskać dostęp, korzystając z OPROGRAMOWANIA, stanowią własność odpowiednich właścicieli i mogą być chronione stosownymi przepisami o prawach autorskich lub innymi przepisami i porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie gwarantuje LICENCJOBIORCY żadnych praw do takiej własności intelektualnej.

2.3 OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim. Użytkowanie OPROGRAMOWANIA wraz z wszystkimi składnikami wykraczające poza warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ lub pozostające z nimi w sprzeczności stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej firmy gemGreg i innych podmiotów oraz stanowi podstawę unieważnienia wszelkich praw do użytkowania OPROGRAMOWANIA, nadanych w ramach niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

2.4 Na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ Licencjobiorcy nie zostają udzielone żadne prawa do znaków handlowych firmy gemGreg.

2.5 Wszelkie prawa, których wyraźnie nie udzielono, są zastrzeżone przez firmę gemGreg.

3. Korzystanie z OPROGRAMOWANIA

3.1 Niezależnie od rodzaju licencji wymienionych poniżej w punktach 3.2, 3.3, 3.4, OPROGRAMOWANIE instalowane i używane może być wyłącznie w obszarze jednej firmy (lub lokalu, w przypadku osoby fizycznej), dla której licencja została zakupiona.

3.2 Jeśli kopia OPROGRAMOWANIA zawiera licencję PODSTAWOWĄ, Licencjobiorca ma prawo zainstalować dwie kopie OPROGRAMOWANIA i korzystać z nich maksymalnie na dwóch komputerach. Licencja PODSTAWOWA zezwala na utworzenie dwóch kont użytkowników.

3.3 Jeżeli kopia OPROGRAMOWANIA zawiera licencję ROZSZERZONĄ, Licencjobiorca ma prawo zainstalować dziesięć kopii OPROGRAMOWANIA i korzystać z nich maksymalnie na dziesięciu komputerach. Licencja ROZSZERZONA zezwala na utworzenie dziesięciu kont użytkowników

3.4 Jeśli kopia OPROGRAMOWANIA zawiera licencję ZAAWANSOWANĄ, Licencjobiorca ma prawo zainstalować dowolną ilość kopii OPROGRAMOWANIA i korzystać z nich na dowolnej liczbie komputerów. Licencja ZAAWANSOWANA nie ogranicza ilości utworzonych kont użytkowników.

4. Bazy danych użytkowników końcowych

4.1 Licencjobiorca może tworzyć własne bazy danych dla PROGRAMU jeśli taka funkcja jest dostępna.

5. Redystrybucja OPROGRAMOWANIA

5.1 Dowolna redystrybucja OPROGRAMOWANIA lub dowolnej części OPROGRAMOWANIA jest surowo zabroniona. Redystrybucja to między innymi, wynajem, leasing lub wypożyczenie możliwości udzielania praw do OPROGRAMOWANIA stronom trzecim, chyba że zostało to określone inaczej w osobnej umowie z firmą gemGreg.

6. Ograniczenia

6.1 Wszelkie warunki i ograniczenia w użytkowaniu OPROGRAMOWANIA zostały określone w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, chyba że inna umowa z firmą gemGreg lub dowolna dołączona do OPROGRAMOWANIA dokumentacja stanowią inaczej.

6.2 Licencjobiorca bez pisemnej zgody firmy gemGreg nie może wykonywać ani umożliwiać osobom trzecim wykonywania poniższych czynności:

6.2.1 Inżynieria wsteczna, dekompilacja i dezasemblacja OPROGRAMOWANIA bądź dowolnej jego części, z wyjątkiem i w stopniu, w jakim jest to wyraźnie określone odpowiednimi regulacjami prawnymi, bez względu na te ograniczenia. Jeśli stosowne przepisy dopuszczają takie czynności, żadnych informacji w ten sposób uzyskanych nie wolno ujawniać osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa - wówczas informacje o takim ujawnieniu należy niezwłocznie przekazać firmie gemGreg. Wszelkie informacje tego rodzaju stanowią własność firmy gemGreg i są traktowane jako poufne.

6.2.2 Wprowadzania innych niż obsługiwane przez OPROGRAMOWANIE i opisane w dokumentacji zmian w OPROGRAMOWANIU oraz aplikacjach i bazach danych zawartych w OPROGRAMOWANIU.

6.2.3 Dokonywania dowolnych zmian w OPROGRAMOWANIU, wliczając w to zmiany mające na celu umożliwienie uruchomienia OPROGRAMOWANIA na komputerze LICENCJOBIORCY bez uprzedniej pisemnej zgody firmy gemGreg. Wyjątek stanowią zmiany możliwe do przeprowadzenia z użyciem dołączonych do OPROGRAMOWANIA narzędzi i opisane w towarzyszącej mu dokumentacji. Poprawianie błędów w OPROGRAMOWANIU bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody od firmy gemGreg.

6.2.4 Wypożyczanie, dzierżawienie, przydzielanie, przekazywanie lub przenoszenie praw przyznanych Licencjobiorcy na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oraz innych praw związanych z OPROGRAMOWANIEM innym osobom, lub wyrażanie zgody na kopiowanie oprogramowania na inny komputer w całości lub części.

6.2.5 Usuwanie lub czynienie niewidocznymi wszelkich informacji o prawach autorskich i patentowych oraz znakach handlowych, jakie znajdują się w dostarczonym OPROGRAMOWANIU.

7. Pomoc techniczna

7.1 Firma gemGreg zapewnia LICENCJOBIORCY usługi pomocy technicznej do OPROGRAMOWANIA ("Pomoc techniczna") na warunkach obecnej polityki wsparcia firmy gemGreg. Firma gemGreg zastrzega sobie prawo do zmiany polityki wsparcia w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia.

7.2 Wszelkie dodatkowe kody dostarczone w ramach pomocy technicznej uważa się za elementy OPROGRAMOWANIA i jako takie podlegają one warunkom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

7.3 Warunkiem korzystania z pomocy technicznej jest dostarczenie firmie gemGreg informacji na temat numeru seryjnego OPROGRAMOWANIA, a także standardowych informacji osobistych, takich jak nazwisko, nazwa firmy (jeśli ma zastosowanie), adres.

7.4 Firma gemGreg może wykorzystać wyżej wspomniane informacje w celach handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie ochrony danych, w tym między innymi do pomocy technicznej i udoskonalania produktu, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest wykorzystanie ich w sposób, który wskazywałby na tożsamość konkretnego Licencjobiorcy.

8. Wygaśnięcie UMOWY LICENCYJNEJ

8.1 Chyba że zostało to inaczej ustalone pomiędzy LICENCJOBIORCĄ i firmą gemGreg, lub podane w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowiązuje dożywotnio.

8.2 Firma gemGreg ma prawo rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ bez uszczerbku dla innych uprawnień, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej warunków. W takim wypadku Licencjobiorca jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego części składowych oraz do usunięcia OPROGRAMOWANIA.

8.3 Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ poprzez zniszczenie wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego części składowych oraz usunięcie OPROGRAMOWANIA.

8.4 Takie wypowiedzenie umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku uiszczenia zapłaty za OPROGRAMOWANIE.

9. Ograniczona gwarancja

9.1 OPROGRAMOWANIE, jego wszelkie uaktualnienia i aktualizacje dostarczane są "tak jak jest" i firma gemGreg nie udziela na nie żadnego rodzaju gwarancji. Firma gemGreg nie może udzielić i nie udziela gwarancji na działanie lub wyniki, jakie Licencjobiorca może uzyskać, korzystając z OPROGRAMOWANIA.

9.2 Z wyjątkiem wszelkich gwarancji, warunków i oświadczeń, których stosowne dla Licencjobiorcy przepisy prawa nie pozwalają wyłączyć lub ograniczyć, firma gemGreg nie udziela żadnych gwarancji, nie określa warunków ani nie wydaje oświadczeń (wyraźnie określonych ani implikowanych przez ustawy, prawo zwyczajowe, zwyczaje, praktyki lub inne), włączając w to gwarancję nienaruszania praw osób trzecich, dotyczących możliwości wprowadzenia do obrotu handlowego, integracji, zadowalającej jakości lub przydatności do danego celu, ani też nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE nie posiada żadnych wad, że spełni oczekiwania Licencjobiorcy lub że będzie działać poprawnie w połączeniu z innym oprogramowaniem lub sprzętem, oraz stwierdza, że całkowite ryzyko związane z jakością i pracą OPROGRAMOWANIA ponosi Licencjobiorca.

9.3 Firma gemGreg nie udziela żadnych gwarancji na oprogramowanie obce, które może być dostarczone razem z OPROGRAMOWANIEM.

10. Ograniczenie zobowiązań

10.1 W żadnym przypadku firma gemGreg nie ponosi odpowiedzialności względem Licencjobiorcy za żadne szkody, przestoje firmy, utratę wszelkiego rodzaju danych lub informacji, firmowych lub innych, roszczenia ani koszty, ani za żadne pośrednie, uboczne szkody lub utratę zysków bądź oszczędności w wyniku korzystania lub w związku z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA, ani za szkody wynikłe z możliwych błędów w OPROGRAMOWANIU, nawet jeśli powiadomiono przedstawiciela firmy gemGreg o możliwości powstania takich strat, szkód, roszczeń lub kosztów, ani też za żadne roszczenia osób trzecich. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez stosowne dla Licencjobiorcy przepisy prawa. Wyłączna i całkowita odpowiedzialność firmy gemGreg w związku z niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ jest ograniczona do kwoty, jaką zapłacono przy zakupie oprogramowania, jeśli taka płatność miała miejsce.

11. Pozostałe postanowienia

11.1 Opłatą w rozumieniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ jest cena Licencji ustanowiona przez firmę gemGreg lub Partnera gemGreg i opłacona zgodnie z procedurami płatniczymi przez nich określonymi lub wliczona w wartość sprzętu zakupionego przez LICENCJOBIORCĘ lub będąca częścią opłaty wniesionej przez LICENCJOBIORCĘ za pełną wersję OPROGRAMOWANIA.

11.2 Jeżeli którakolwiek z części Umowy jest wyłączona lub nieobowiązująca, nie ma to wpływu na ważność całej umowy, której przepisy zachowują ważność i moc obowiązywania.